Общи правила и условия

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ Kish.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СУСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез Kish.bg

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на платформа Kish.bg (информационна платформа с възможност за онлайн поръчка на готови ястия от Верига ресторанти Kishи онлайн резервация на маса във физическите обекти) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.
Определения на термините използвани в текста на общите условия:
Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;
Потребител е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е направило поръчка на готови ястия и/или резервирало маса във физическите обекти наверига ресторанти Kish,чрез модула за онлайн поръчки и резервации , интегриран в платформата на Kish.bg
Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;
Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;
Артикул: определен вид стока, притежаващ притежаващ своята идентификация и  индивидуализация.
Описание
Платформата находяща се на интернет адрес с домейн Kish.bg   предоставя на потребителите възможност за онлайн поръчка на готови ястия и/или резервация на маса във физическите обекти на верига ресторанти Kish,чрез модула за онлайн поръчки и резервации , интегриран в платформата на Kish.bg за региона на гр. Бургас, Република България, без за това да е необходима регистрация на потребителски профил, както и подробна информация за физическите обекти на верига ресторанти Kish, техните менюта, цени , локация и галерия със снимки.
Права и задължения на потребителите
А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата потребителите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.
Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на Kish.bg
Защита на личните данни
А. Kish.bg  се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;
Б. Във формата за онлайн поръчка и / или резервация на маса попълвана от потребителя, Kish.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия,потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Kish.bg , има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от Kish.bg , за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
Поръчка
Цените на ястията от менюто, предлагани чрез платформата за онлайн поръчка на готови ястия и/или резервация на маса във физическите обекти на верига ресторанти Kish, достъпна чрез домейн Kish.bg са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.
Стъпки, през които потребителят трябва да премине за направи валидна поръчка:
– избор на артикул, по вид и характеристика;
– добавяне в потребителска кошница;
– избор на вида плащане, , както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);
– запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;
– след извършването на горните стъпки, потребителя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.
Правила за поръчка: Договорът сключен между потребителя и сайта е договор за продажба от разтояние при условията на отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:
Отложено плащане:
– при доставка на точен адрес;
– при получаване на място в ресторант Kish Лазур
Доставка
Доставката на поръчаните ястия се изпълняват от специализирани доставчици на ресторанти Kish на територията на гр. Бургас, РБългария, както следва:
Център, Широк център, ж.к.Славейков, ж.к. Изгрев , ж.к. Зорница, ж.к. Възраждане – Цена за доставка: 3лв.
кв. Акации , кв. Комлук , Северна промишлена зона – Цена за доставка: 4лв.
Меден рудник , Сарафово – Цена за доставка: 10лв.

Доставките се извършват в рамките на указаното от администратора на онлайн платформата за поръчки време за подготовка, опаковане и транспортиране на поръчаните ястия.
Потребителят има право да избере дали заявената и поръчана от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него или да я вземе лично от ресторант Kish Лазур.
Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на стоките и артикулите.
Отговорност
При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито потребителят нито Kish.bg ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
Kish.bg не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
Kish.bg  си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
Kish.bg не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Kish.bg и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
Kish.bg може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
да не се намесва в правилното функциониране на системата
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно Kish.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение;
да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Kish.bg , както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “ Kish.bg ”, без изричното разрешение на Kish.bg .
Оплаквания и Рекламации –
Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в             сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в             частност Закон за защита на потребителя.

Търговски съобщения
С приемането на настоящите общи условия потребителят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.
Приложимо Право
Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
С поставяне на отметка, срещу Общи условия на Kish.bg ,ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.
Ползването на интернет портал Kish.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.